Buhalterinės paslaugos

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (standartinės paslaugos):

 • Gaunamos/išrašomos sąskaitos faktūros; kasos dokumentai; banko pavedimai; avanso apyskaitos; ilgalaikis turtas; komandiruotės; autorinės sutartys; nuomos sutartys (su fiziniais asmenimis); automobiliai (be kelionlapių pildymo);
 • Metinė finansinė atskaitomybė, teikiama Valstybinei mokesčių inspekcijai; PVM deklaracijos; ataskaitos Statistikos departamentui.
 • Darbo užmokesčio apskaičiavimas ir registravimas apskaitoje, deklaracijų Sodrai ir Valstybinei mokesčių inspekcijai rengimas, asmens kortelių sudarymas, deklaracijų ir pažymų  apie gautą darbo užmokestį rengimas; pranešimai apie darbuotojų priėmimą – atleidimą; Darbo laiko apskaitos žiniaraščio pildymas;

Buhalterinės apskaitos tvarkymas (papildomos paslaugos):

 • Sandėlio apskaita kiekine išraiška (prekės, atsargos, mažavertis inventorius);
 • Kelionlapių pildymas;
 • Tipinės darbo sutarties sudarymas, tipinių raštų ir įsakymų, susijusių su darbuotojo priėmimu – atleidimu pildymas;
 • Atskaitomybės (balansas, pelno-nuostolio ataskaitos ir pan.) sudarymas bankams, lizingo bendrovėms ir kt., paraiškų ir kitų dokumentų pildymas;
 • Kitų įsakymų, raštų rengimas, kliento mokėjimo pavedimų atlikimas, priėmimo-perdavimo akto pildymas;
 • Skolų suderinimo raštų rengimas pirkėjams/tiekėjams;
 • Papildomų ataskaitų formų rengimas vadovams;
 • Apskaitos politikos rengimas;
 • Konsultacijos apskaitos ir mokesčių klausimais;
 • Konsoliduotos finansinės atskaitomybės sudarymas.

Apleistos apskaitos tvarkymas:

Tvarkome aplaidžiai vestą ar visiškai nevestą buhalterinę apskaitą nuo įmonės veiklos pradžios.

Buhalterinė apskaita – ūkinių operacijų ir ūkinių įvykių, išreikštų pinigais, registravimo, grupavimo ir apibendrinimo sistema, skirta informacijai, reikalingai priimant ekonominius sprendimus, gauti ir (arba) finansinių ataskaitų rinkiniui (toliau – finansinės ataskaitos) sudaryti.

Buhalterinė apskaita yra padalyta į 2 dalis: finansinę apskaitą ir valdymo apskaitą. Finansinė apskaita apima ūkinių-finansinių operacijų fiksavimą, analizę bei informacijos pateikimą vartotojams (tai išorės vartotojai tokie kaip: Registrų centras, VMI, Statistikos departamentas, tos įstaigos kreditoriai ir pan.) Finansinė apskaita skirta nurodytoms valstybės institucijoms/asmenims teikti finansines ataskaitas. Finansinė apskaitas reglamentuota teisės aktais. Valdymo apskaita – tai išsamios informacijos, reikalingos įmonės viduje rinkimas, vertinimas, klasifikavimas ir pateikimas vartotojams, kurie šiuo atveju gali būti: įmonės vadovas, administracija, kiti įmonės darbuotojai. Valdymo apskaitos sistemą, šios apskaitos ataskaitų pateikimo tvarką ir pan. savarankiškai nustato pati įmonė.

Apskaita – ekonominės informacijos atpažinimo, matavimo ir pateikimo procesas, leidžiantis informacijos vartotojams priimti ekonominius sprendimus. Tai kompleksinis procesas, priklausantis nuo žmonių ir parengtas jiems. Baigiamasis apskaitos etapas yra atskaitomybė – sistema apibendrinančių ir tarpusavyje susijusių rodiklių, gautų iš apskaitos ir apibūdinančių visos ūkinės veiklos rezultatus per ataskaitinį laikotarpį. Tinkamai parengta atskaitomybė padeda analizuoti bei įvertini veiklą, vadovauti, kontroliuoti, atskleisti trūkumus ir numatyti priemones jiems pašalinti.

Konsultacijos

Konsultuojame įvairiais mokesčių ir buhalterinės apskaitos klausimais. Konsultacijas atlieka asmenys, turintys ilgalaikę darbo patirtį įvairiose verslo įmonėse.

Atsakysime į visus Jums rūpimus klausimus, iškilusius dėl:

 • įmonės buhalterijos darbo organizavimo;
 • buhalterinės apskaitos tvarkymo modelio pasirinkimo;
 • įmonės apskaitos politikos nustatymo;
 • konsoliduotų finansinių ataskaitų sudarymo;
 • metinės finansinės atskaitomybės paruošimo;
 • darbo užmokesčio apskaičiavimo ir registravimo;
 • ilgalaikio turto apskaitos;
 • verslo apskaitos standartų taikymo;
 • valdymo apskaitos sistemos kūrimo ir tobulinimo;
 • vidaus kontrolės sistemos kūrimo ir diegimo;
 • įmonės finansų valdymo ir planavimo;
 • biudžeto sudarymo;
 • pinigų srautų tvarkymo ir koordinavimo;
 • mokesčių įstatymų ir jų pakeitimų įtaką verslui;
 • ir kitų su buhalterine apskaita susijusių klausimų.
Susisiekime