Registravimas PVM mokėtoju

Įstatymas numato tam tikrais atvejais juridiniams (ir fiziniams) asmenims užsiregistruoti pridėtinės vertės mokesčio mokėtoju. Neužsiregistravimas ar prašymo užregistruoti PVM mokėtoju nepateikimas, neatleidžia nuo šio mokesčio.

Pasirūpinsime Jūsų įmonės užregistravimu Pridėtinės vertės mokėtoju Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Mes parengiame visus reikiamus dokumentus ir atstovaujame įmonę Valstybinėje mokesčių inspekcijoje.

Prievolė registruotis PVM mokėtoju atsiradimo pagrindai:

  • Lietuvoje tiekia prekes arba teikia paslaugas
  1. Lietuvos juridiniam ir fiziniam asmeniui, kuris iš vykdomos ekonominės veiklos tiekiant prekes ir/ar teikiant paslaugas per paskutinius 12 mėnesių gauna didesnį kaip 45’000 EUR atlygį.
  2. Užsienio valstybės juridiniam ir fiziniam asmeniui nuo pat ekonominės veiklos Lietuvoje pradžios, t. y. neatsižvelgiant į Lietuvos juridiniam ir fiziniam asmeniui nustatytą gauto 45’000 EUR atlygio ribą.
  3. Kai tas pats asmuo (vienas ar kartu su susijusiais asmenimis) kontroliuoja keletą juridinių asmenų, visi jo kontroliuojami juridiniai asmenys ir jis pats (jeigu jis pats vykdo ekonominę veiklą) privalo pateikti prašymus įregistruoti juos PVM mokėtojais, jeigu bendra visų jų gauta ar gautina atlygio už vykdant ekonominę veiklą patiektas prekes ir (arba) suteiktas paslaugas suma per metus (paskutinius 12 mėnesių) viršijo 45’000 EUR atlygio ribą, neatsižvelgiant į tai, kad kiekvieno tokio asmens ar dalies jų gauto ar gautino atlygio suma yra mažesnė už nustatytą ribą.
  • Iš kitų ES valstybių narių įsigyja prekes

Juridiniam ir fiziniam asmeniui, kuris neprivalo registruotis PVM mokėtoju dėl prekių tiekimo ir/ar paslaugų teikimo, tačiau kuris Lietuvoje iš kitų ES valstybių narių per kalendorinius metus įsigyja prekių (kitokių nei naujos transporto priemonės ar akcizais apmokestinamos prekės), daugiau kaip už 14’000 EUR.

  • Užsienio valstybių asmenys, Lietuvoje vykdantys nuotolinę prekybą

Užsienio valstybės asmeniui, kurio tiekiamų ir į Lietuvą atgabentų per kalendorinius metus prekių vertė yra didesnė negu 35’000 EUR. Jeigu tiekiamos akcizais apmokestinamos prekės, ši riba netaikoma.

Atkreipiame dėmesį į tai, kad į Registrą registruojami užsienio juridiniai asmenys, vykdantys veiklą Lietuvoje per nuolatines buveines, o ne jų nuolatinės buveinės.

Savanoriškas registravimasis PVM mokėtojais

PVM mokėtojais savanoriškai yra įregistruojami asmenys, kurie jau vykdo veiklą ar tik ketina vykdyti, nors gautas atlygis per paskutinius 12 mėnesių neviršijo 45’000 EUR ribos. Savanoriškai įregistruoti įmonę PVM mokėtoju gali ir kitos ES valstybės narės, kurios vykdo nuolatinę prekybą Lietuvoje, tačiau importuotų prekių į Lietuvą vertė neviršija 45’000 EUR per vienerius metus.

Kodėl verta registruotis PVM mokėtoju?

1. Neįsiregistravusiam PVM mokėtoju, bet vykdančiam ekonominę veiklą asmeniui (tiek fiziniam, tiek juridiniam) išlieka prievolė už jo parduotas prekes (paslaugas) skaičiuoti ir mokėti PVM, jeigu jo pajamos per paskutiniuosius 12 mėnesių viršija nustatytą 45’000 EUR ribą. Tačiau toks asmuo jokiame išrašytame prekių pardavimo (paslaugų teikimo) dokumente negali išskirti PVM sumos ir paimti ją iš prekių (paslaugų) pirkėjo. Savo ruožtu pirkėjas, kuris įsigytas iš neįsiregistravusio PVM mokėtoju asmens prekes (paslaugas) naudoja savo ekonominei veiklai vykdyti, negalės atskaityti jokio šių prekių (paslaugų)  pirkimo PVM (net ir tuo atveju, jeigu jis pardavėjui šį PVM  būtų sumokėjęs). Todėl praktikoje asmenims, įsiregistravusiems PVM mokėtojais, dažnai nenaudinga sudaryti prekių (paslaugų) pirkimo sandorius su asmenimis, nesančiais PVM mokėtojais.

2. Teise į PVM atskaitą gali pasinaudoti tik įsiregistravęs PVM mokėtoju asmuo. Tai reiškia, kad toks PVM mokėtojas turi teisę iš apskaičiuoto savo patiektų prekių ir suteiktų paslaugų pardavimo PVM atskaityti (atimti) PVM, sumokėtą tiekėjams už iš jų įsigytas prekes ar gautas paslaugas, ir mokėti į biudžetą tik skirtumą tarp pardavimo PVM ir atskaitomos pirkimo PVM sumos. Tokiu būdu užtikrinama, kad išlaidos, patirtos sumokant pardavėjui PVM už iš jo įsigytas prekes ir paslaugas, neturėtų įtakos savikainai tų PVM mokėtojo parduodamų prekių ar teikiamų paslaugų, už kurias jis pats turi mokėti į biudžetą nustatyto dydžio PVM.

Be to, PVM mokėtojas teise į PVM atskaitą (atskaityti pirkimo PVM) gali pasinaudoti iš karto vos įsigijęs prekes ir paslaugas, skirtas PVM apmokestinamai ekonominei veiklai vykdyti, neatsižvelgiant į tai, ar jis jau vykdo, ar tik ketina vykdyti šią veiklą ir taip pat nepaisant to, kada tos įsigytos prekės ar paslaugos bus realiai panaudotos šiai veiklai.

3. Tik įsiregistravęs PVM mokėtoju Lietuvoje asmuo, nusipirkęs iš kitos Europos Sąjungos valstybės narės prekes, kurios atgabenamos į Lietuvą, neturės už šias prekes mokėti  toje valstybėje narėje nustatyto PVM (kuris daugeliu atvejų yra didesnis negu nustatytas Lietuvoje). Prekių pirkėjas tokiu atveju nurodęs prekių pardavėjui (kitos valstybės narės PVM mokėtojui) savo ,,lietuvišką“ PVM mokėtojo kodą, turės teisę įsigyti prekes su 0 proc. PVM tarifu, t. y. be PVM. Atgabenus į Lietuvą įsigytas prekes prekių pirkėjas – PVM mokėtojas turės pats apsiskaičiuoti šių įsigytų prekių pardavimo PVM, kurį iš karto galės ir įtraukti į PVM atskaitą, jeigu tos prekės bus skirtos jo PVM apmokestinamai veiklai vykdyti. Galima teigti, kad šiuo atveju realiai dėl prekių įsigijimo iš kitos valstybės narės jokio PVM į biudžetą mokėti nereikės. Taip bus sutaupytos PVM mokėtojo apyvartinės lėšos. Analogiška situacija ir su daugeliu įsigytų iš kitų valstybių narių paslaugų apmokestinimu PVM.

Prievolė prekių/paslaugų teikimą įforminti PVM sąskaita faktūra

Užregistruotas asmenį PVM mokėtoju, prekių arba paslaugų teikimas įforminamas PVM sąskaita-faktūra. Sąskaita išrašoma neatsižvelgiant, ar prekės/paslaugos yra PVM objektas, ar ne. PVM sąskaita faktūra privalo būti išrašyta nedelsiant patiekus prekes ar suteikus paslaugas, tačiau ilgalaikių paslaugų (t. y. paslaugų, kurios teikiamos tam tikrą tęstinį laikotarpį (telekomunikacijų, nuomos ar kt.) teikimo, taip pat ilgalaikio elektros energijos, dujų, šilumos ir kitų rūšių energijos tiekimo atvejais PVM sąskaita faktūra gali būti išrašoma už visą per mėnesį suteiktų paslaugų arba patiektų prekių kiekį ne vėliau kaip iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį buvo suteiktos paslaugos arba patiektos prekės, 10 dienos. Centrinis mokesčio administratorius turi teisę nustatyti ir kitus atvejus, kuriais visi per tam tikrą laiką įvykę prekių tiekimai ar paslaugų teikimai įforminami bendra PVM sąskaita-faktūra, išrašoma centrinio mokesčio administratoriaus nustatytu laiku. Lietuvos Respublikos PVM mokėtojai PVM sąskaita faktūra privalo įforminti ir prekių ar paslaugų teikimą fiziniams asmenims, nors jie gali nebūti nėra apmokestinamieji asmenys, jeigu prekių ar paslaugų teikimas įvyko šalies teritorijoje (išskyrus Lietuvos Respublikos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytus atvejus).

PVM mokėtojų prievolės

Pagrindinė prievolė – numatytiems PVM subjektams skaičiuoti ir mokėti į biudžetą PVM. Tvarkyti apskaitą ir turėti visus įstatymų reikalaujamus dokumentus. Teikti Valstybinei mokesčių inspekcijai PVM deklaracijas. PVM deklaracijos bei prekių tiekimo į kitas valstybes nares ataskaitos gali būti pateikiamos ir elektroninėmis priemonėmis laikantis centrinio mokesčio administratoriaus nustatytų reikalavimų. Laikytis prekių tiekimo ir paslaugų teikimo nustatytos įforminimo tvarkos Juridinis asmuo, kuris nėra ir pagal šį Įstatymą neprivalo būti PVM mokėtoju, iš kitos valstybės narės įsigijęs akcizais apmokestinamų prekių ar naują transporto priemonę, privalo ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo šių prekių atgabenimo į šalies teritoriją sumokėti už šias prekes mokėtiną PVM. Kartu turi būti pateikiama centrinio mokesčio administratoriaus nustatytos formos PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaita.

Susisiekime