Darbo teisė

Darbo santykių sistemoje svarbų vaidmenį vaidina tiek individualūs, tiek kolektyviniai darbo santykiai. Lietuvoje daugiau paplitę dvišaliai (individualūs) darbo santykiai. Individualūs darbo santykiai – tai dvišaliai darbo santykiai, kurie atsiranda darbo sutarties pagrindu. Darbo santykius reglamentuoja Lietuvos Respublikos darbo kodeksas ir kiti teisės aktai.

Net ir mažiausiai įmonei tenka samdyti darbuotojus. Pasirašius darbo sutartį atsirandantys darbo santykiai kiekvienai šaliai suteikia teisių ir pareigų. Mes padėsime Jums parengti įvairius darbuotojų dokumentus ir suteiksime konsultacijas darbo teisės klausimais.

Mes konsultuojame:

 • darbuotojų įdarbinimas;
 • darbuotojų nušalinimas nuo darbo, atleidimas;
 • darbo ir poilsio laikas;
 • darbo užmokestis ir garantijos;
 • darbuotojų teisės ir pareigos;
 • darbdavio teisės ir pareigos;
 • darbuotojo materialinė atsakomybė;
 • kolektyviniai darbo santykiai;
 • darbuotojų sauga ir sveikata;
 • darbuotojų instruktavimas;
 • darbdavio ir darbuotojo ginčai įmonės viduje.

Padedame parengti ar užpildyti reikalingus dokumentus:

 • individualias darbo sutartis;
 • darbo sutarčių registravimo žurnalus;
 • darbuotojų pareigines instrukcijas;
 • darbuotojų darbo tvarkos taisykles;
 • įmonės vadovo įsakymus įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos srityje bei kitus įsakymus;
 • įmonės darbuotojų saugos ir sveikatos būklės pasus;
 • įmonės kolektyvines darbo sutartis;
 • bei kitus dokumentus.

Įmonės kolektyvinė sutartis yra rašytinis susitarimas tarp darbdavio ir įmonės darbuotojų kolektyvo dėl darbo, darbo apmokėjimo ir kitų socialinių bei ekonominių sąlygų. Tokios sutarties šalys yra įmonės darbuotojų kolektyvas ir darbdavys, kuriems, sudarant šią sutartį, atstovauja įmonėje veikianti profesinė sąjunga ir įmonės vadovas arba įgalioti administracijos pareigūnai. Kolektyvinėje sutartyje šalys nustato darbo, profesines, socialines ir ekonomines sąlygas bei garantijas, kurios nėra reglamentuotos įstatymų, kitų norminių teisės aktų ar nacionalinės, šakos ir teritorinės kolektyvinės sutarties arba kurios jiems neprieštarauja ir neblogina darbuotojų padėties. Įmonės kolektyvinė sutartis sudaroma visų rūšių įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Darbo dokumentų rengimo, registravimo, laikymo tvarką pagrinde nustato Socialinės apsaugos ir darbo ministras www.socmin.lt arba www.vdi.lt.

Susisiekime